ОТВОРЕНО ПИСМО
до правителството на Република България

  По време на последните три национални конференции на Демократична гражданска инициатива ДГИ, се състояха дискусии, в процеса на които възникнаха предложения във връзка с проблеми, вълнуващи български граждани от различни райони на страната. На свои заседания Националния съвет на ДГИ обсъди и одобри стратегия – да бъдат представяни тези идеи в неформални разговори с лица, чиито правомощия и служебни позиции им позволяват да предприемат ефективни действия. Резултатът от този тип начинание бе твърде незадоволителен – само в отделни случаи някои от тези идеи бяха споменати мимоходом в изказвания пред медиите. Затова националното ръководство на ДГИ реши, чрез настоящия текст да огласи инициативите, предлагани най-често по време на националните форуми на организацията – във вида, в който са били поднасяни от представители на местните организации.
       В условията на криза:
   1. Да се прoмени редът на превеждане на сумите, дължими на различни институции. Понастоящем това се извършва по банков път и на всеки 50 лв. Банката, осъществила превода, получава по около 5лв. хонорар. Ако преводът на суми до 150-200 лв. се заплаща чрез марки, тези пари ще отиват не в банките, а в хазната – става въпрос за стотици милиони левове. Нека се предвиди възможност и за онези граждани, които предпочитат банковите преводи.


   2. Особено активно членовете на местните организации на ДГИ настояват за спешни и твърди начинания по отношение на своеволията на дружествата-монополисти.


   3. Относно специфичните проблеми на селските райони, местните ни организации постоянно правят предложения, на базата на които се очертават няколко становища:
   - Българското селско стопанство да се ориентира към зеленчукопроизводство, животновъдство, лозарство, овощарство. В момента приоритет имa зърнопроизводството, но ние не можем да се конкурираме със зърнопроизводители като Канада, Украйна и САЩ, които диктуват цените на свeтовната борса. Населението по селските райони разчита държавата да подкрепи малките и средните ферми, ангажирани с производството на екологично чисти продукти и да ги подпомага по отношение на осигуряването на пазара за продукцията им.
   - Предлага се, всяка община да отдели приоритетно част от пазарите си като места, на които местните селскостопански производители да могат лично да предлaгат своята продукция. Така ще бъдат изолирани прекупвачите и местните продукти ще станат конкурентноспособни спрямо вносните.  
   - В някои райони, местните хора се опасяват от това, че е възможно неизвестните едри собствените, изкупуващи земи, да започнат да поставят бариери по черните пътища с локално значение, вследствие на което за дребните собственици би станало невъзможно да стигат до парцелите си. Предлага се ДАНС да проверява в чии ръце отиват изкупуваните земи.
   - Много организации предлагат да бъдат извършен одит на земеделските кооперации. Масово недоволство предизвиква фактът, че подобни кооперации, функциониращи при еднакви условия, изплащат ренти, които са неколкократно различни по размер.
   - На всяка една от последните конференции на ДГИ се разискват проблеми, свързани с демографската криза и обезлюдяването на селата, нарушаването на етническия баланс сред останалото население, а също и фактът че хиляди декари земеделска земя пустее. Въз основа на тези дискусии се оформи предложение към правителството – да се отправи покана към етническите българи, които в момента са с чуждо гражданство и да бъдат призовани те да се преселят в България. Тази покана да бъда отправена главно към селското население, желаещо да се занимава със земеделски труд. Правителството да съдейства за настаняването на подобни преселници в хилядите пустееещи понастоящем селски къщи у нас, а също и да им се отпусне дългосрочни безлихвени кредите, с помощта на които да бъде възможно те да организират собствени ферми след като бъдат оземлени. 


   4. Отделни представители на местните организации на ДГИ често се позовават на чл. 140, т. 5 от Конституцията на Република България, според която „Държавата чрез средствата на бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините.“ На тази база се отправят въпроси като: „Видин не е ли български град?“, „Редно ли е да се казва, че щом кметът не е от нашата партия, нека гинат?“ Хората от най-бедните райони на страната разчитат на държавата да подпомогне техните общини.


   5. Хората от страната апелират за рационализиране на здравната реформа и се опасяват, че ако тя бъде приложена в настоящия си вид, някои райони са оречени на геноцид.


   6. При условие на финасови средства от еврофондовете да се имат предвид спецификациите на българската икономика – по този проблем да се изгради ясна стратегия, която да включва начинания, насочени към предоставяне на информация, достъпна за всеки заинтересован, а също и мерки за строг контрол над „всесилния“ корумпиран чиновник.


   7. Една от най-дискутираните теми са някои актуални реалности, предизвикващи етническо напрежение и криещи опасност от създаването на настроения, които са благоприятна почва за възникването на крайно десни политически нагласи. Настоява се за твърди мерки по отношение на интегрирането на някои малцинствени групи посредством образование и морал. Хората остро негодуват срещу това, че на физически здрави лица щедро се осигуряват различни видове социални помощи без да се изиксва от тях задължително и безвъзмездно полагане на общественополезен труд поне по два часа дневно, а също и срещу факта, че голяма част от тези лица, макар и да нямат образования, са напълно годни за земеделски труд, но въпреки това са храненици на хазната, докато българската земеделска земя пустее. Настоява се за безапелационна правителствена намеса, която да сложи край на масовото практикуване в някои среди на вредни, остарели традиции, противоречащи на съвременните европейски ценности – напр. брачното съжителство с малолетни и поощряваните от родителите им амбиции тези лица да създадат по няколко деца оше преди самите те да са навършили пълнолетие. Упоритото придържане към тези традиции е една от основните причини ежегодно да отпадат от училищното обучение хиляди деца. От повечето организации се настоява да бъде осъществено проучване относно това, какъв е приблизителният брой на българските деца, обучавани в „професиите“ просяци и крадци, от кои етнически групи са те? Настоява се за огласяване на резултатите от това проучване, а също и за твърди мерки срещу подобни „традиции“.


   8. Изграждането на духовните ценности и критерии, свойнствени на гражданското общество в неговите съвременни, европейски форми, се постига посредством медиите, изкуството, образованието. Държавата би трябвало да поощрява и подпомага начинанията, предприемани в тази насока.

    Строенето на магистрали е нормална и необходима дейност на всяка правителство. Но не бива да бъде приоритет.
   Основната задача на правителството следва да бъде изграждането на цялостна стратегия и реформи. Ако те са правилно насочени, ще бъдат подкрепени от цялото общество. Реформи без популизъм и без неоправдана колебливост.
   Необходимо е правителството да действа превантивно, а не по повод на събитията и след тях.
   Повече от половин век само оцеляваме. Стига сме оцелявали! Време е да живеем!

Политически съвет на
Демократична гражданска инициатива ДГИ.

 

Това писмо бе изпратено преди повече от една година до редакциите на четири вестника, но нито един от тях не го публикува.