ГФО 2008: Приложение по т.24.1 и 24.2 от СС-1

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ДГИ
Гр.София район “Оборище” бул. “ Дондуков” № 9 ет.5
Булстат:130490212
 


ПРИЛОЖЕНИЕ
В съответствие с т. 24.1 и т 24.2 от СС-1
 
Политическа партия “Демократична гражданска инициатива” през 2008 година е получила дарение в размер на 400 лв. от физическо лице.
Средствата за изразходени за копиране на материали,закупуване на канцеларски материали, телефонни услуги.
Същите са представени в отчета за паричния поток.
В баланса и отчета за приходите и разходите същите не са отразени поради ниската си стойност./ под хиляда лева/.