Годишен финансов отчет (ГФО) за 2008 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от
 
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕЕВ -
(име, презиме и фамилия на лицето, съставило отчета)
съставител на годишния финансов отчет за 2008 г. на политическа партия
“ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”
(пълно наименование на политическата партия съгласно Решение на СГС)
                      
 
            Аз, долуподписаният СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕЕВ,
живущ/а в гр./с. .София, ж.к. ДИАНАБАД, бл. 57, вх. 1, ап. 95.
л.к. № .174054146., изд. на 13.03.2000 г. от МВР - СОФИЯ, ЕГН 3812175360.
 
 
УДОСТОВЕРЯВАМ,
 
че годишният финансов отчет към 31.12.2008 г. на политическа партия  
        ”ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА”
(пълно наименование на политическата партия съгласно Решение на СГС)
включва информацията за централното управление и регионалните структури на партията.
 
            Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.
 
 
 21.03.2009 г.                                      Декларатор: ........................
      (дата)                                                                                                          (подпис)
София